سایت نفت ایرانی


سایه تحریم های ضد روسیه به دیوارهای کرملین رسید

سایه تحریم های ضد روسیه به دیوارهای کرملین رسید

  به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، هلگ لاند گفت: تحریمهای غرب علیه روسیه می‌تواند اجرای پروژه‌های مشترک استات اویل با روسنفت را به تعویق بیندازد.

وی اشاره‌ای به نام پروژه‌هایی که می‌توانند از تحریمهای ضد روسی آسیب ببینند،‌ نکرد.

روسنفت و استات اویل، ١٨ اوت امسال حفاری اکتشافی مشترکی را در سایت «پینگوین» واقع در بخش نروژی دریای بارنتز آغاز کردند.

روسنفت همچنین سال ٢٠١٣ طی توافقنامه‌ای با استات اویل، ٢٠ درصد از سهام چهار سایت را واقع در این دریا بدست آورد.

این دو شرکت همچنین پروژه‌های مشترکی برای توسعه چهار میدان نفتی دیگر را در دریای اوختسک در دست اجرا دارند.

روتیتر: استات اویل با روسنفت قهر می کند؟