سایت نفت ایرانی


يكي از افزايه هاي سيمان حفاري به توليد انبوه رسيد

يكي از افزايه هاي سيمان حفاري به توليد انبوه رسيد

با حمايت شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي جهاد دانشگاهي موفق به ساخت و توليد انبوه يكي از پنج قلم افزايه هاي سيمان حفاري شد.

به گزارش شركت ملي نفت ايران، دانش فني و توليد پنج قلم افزايه‌هاي سيمان حفاري در داخل كشور با حمايت شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب تدوين شد. اين پروژه طي قراردادي به ارزش حدود 13 ميليارد ريال از سوي پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي جهاد دانشگاهي در حال اجراست و تا كنون يكي از اين افزايه ها ساخته و به توليد انبوه رسيده است.

افزايه هاي سيمان يكي از پرمصرف ترين اقلام كاربردي عمليات حفاري چاه هاي نفت و گاز است كه با توليد انبوه يكي از اين افزايه ها هزينه صرف شده براي ساخت تمامي افزايه ها در مدت حدود 2 ماه جبران مي شود. بر اساس بررسي هاي به عمل آمده، توليد انبوه فقط "افزايه ممانعت كننده‌ مهاجرت گاز" ساليانه بيش 16 ميليارد ريال سود و صرفه اقتصادي براي كشور خواهد داشت. اين رقم حدود 1.2 برابر هزينه كل پروژه براي ساخت 5 قلم افزايه است.

روتیتر