سایت نفت ایرانی


دولت به توسعه مردم محور اعتقاد دارد

دولت به توسعه مردم محور اعتقاد دارد

رئیس دفتر رئیس جمهوری می گوید: دولت به توسعه مردم محور اعتقاد دارد و معتقد است که نگاه به ساختار توسعه باید تغییر کند.

محمد نهاوندیان در اراک افزود: دیدگاه توسعه دولت محور باید به توسعه مردم محور تغییر کند و در این راستا تشکل های بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی نقش مهمی دارند.

وی، با بیان این که استفاده از ظرفیت بخش های خصوصی و تعاونی رویکرد دولت است، اظهار کرد: گام نهادن در مسیر نهادینه سازی رابطه نزدیک بخش خصوصی، اتاق های بازرگانی و دولت ضروری است.

وی اضافه کرد:اتاق های بازرگانی جایگاه مهمی در نظام اقتصادی، بهبود محیط کار و سیاست های اصل 44 دارند و در این راستا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سازماندهی شده و اتاق بازرگانی محل نهادینه شده ای برای تبادل نظر و همکاری با قوا برای اصلاح مقررات مخل تولید است.

وی شرکت در نشست روسای اتاق های بازرگانی سراسر کشور در اراک را هدف سفر خود به این شهر عنوان و اضافه کرد: به منظور تبیین بسته سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود اقتصادی ، در این نشست شرکت کرده است.

وی اظهار کرد: بسته سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود با مشورت فعالان اقتصادی تدوین شده و در هیات دولت به تصویب رسیده است.

روتیتر: رئیس دفتر رئیس جمهور: